Wykroczenie a skutki prawne

Wykroczenie

czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł. lub nagany.

Odpowiedzialność

Za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17 rok życia. Odpowiedzialności podlega działanie umyślne lub nieumyślne, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za działanie umyślne.

W przypadkach określonych przez ustawodawcę karze za wykroczenie podlega również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu wykroczenia.

Kara za wykroczenia

- areszt

- ograniczenie wolności

- grzywna

- nagana

Przedawnienie

- Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

- W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty jego uchylenia.

- Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Mandat karny

- gotówkowy - wydawany ukaranemu bezpośrednio po uiszczeniu grzywny funkcjonariuszowi. Może on być nałożony jedynie na osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub czasowo przebywające na terenie Polski.

- kredytowany (także korespondencyjny) - wydawany jest za poświadczeniem odbioru. Mandat taki musi być uregulowany w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia.

- zaoczny - może być stosowany w sytuacjach, gdy stwierdzono wykroczenie pod nieobecność sprawcy i jednocześnie nie zachodzi wątpliwość co do jego osoby. Mandat ten musi być uiszczony w terminie 7 dni od daty wystawienia.

Wysokość mandatów

Mandaty mogą być nakładane do wysokości 500zł (za pojedyncze wykroczenie) lub do 1000zł w przypadku zbiegu przepisów ustawy, czyli gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona kilku wykroczeń. Przy wymierzaniu grzywny stosuje się wtedy przepis przewidujący najsurowszą karę.

Nakładanie mandatów

W postępowaniu mandatowym grzywnę wymierza się w przypadku: (1)gdy schwytano sprawcę na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia; (2)gdy funkcjonariusz stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu; (3)stwierdzono popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia kontrolnego, pomiarowego lub rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. Przy tym ukaranie takie nie może nastąpić po upływie 14 dni (1), 90 dni (2), 180 dni (3).

Wyłączenia z postępowania mandatowego

- za wykroczenia, w przypadku których oprócz kary zasadniczej musi być wymierzony środek karny

- w przypadku, gdy czyn wypełnia jednocześnie znamiona przestępstwa i wykroczenia

- w przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wykroczeń, gdy choćby jedno z nich nie jest objęte postępowaniem mandatowym

- wobec osób objętych immunitetem

Odmowa przyjęcia mandatu

Sprawca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. W przypadkach takich, obligatoryjnie, skierowany zostaje wniosek o ukaranie do sądu.

Uchylenie mandatu

Wniosek o uchylenie mandatu karnego powinien być skierowany do sądu na terenie którego został nałożony, w terminie 7 dni od daty jego uprawomocnienia się.

Nagana

Naganę można orzec, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.Nie można orzec nagany za wykroczenie o charakterze chuligańskim.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej