Odholowano Twój pojazd ?

(wyciąg z ustawy prawo o ruchu drogowym)

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Art. 130a.1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

W pierwszym przypadku pojazd zostaje odholowany po wydaniu dyspozycji przez straż miejską lub Policję na wniosek zarządcy drogi. W przypadku drugim, pojazd usuwany jest na bezpośrednie zlecenie strażnika lub policjanta na koszt właściciela w związku ze stwierdzeniem faktu utrudniania ruchu lub stanowienia zagrożenia bezpieczeństwa dla innych użytkowników.

O fakcie tym zawsze powiadamiany jest miejscowy komendant Policji oraz dodatkowo organ gminy w przypadku wydania dyspozycji z mocy art. 50a pord.

Czy pojazd nasz został odholowany, w każdym przypadku dowiemy się pod numerem 997 (Policja), a w większości przypadków także pod nr 986 (SMMP). Aby odebrać pojazd właściciel pojazdu (lub osoba umocowana) musi udać się do wskazanej telefonicznie siedziby organu wraz z dowodem tożsamości i dowodem rejestracyjnym przedmiotowego pajazdu. Dyżurny jednostki, oprócz rozpatrzenia sprawy ewentualnego wykroczenia (art. 130a):

- wydaje druk zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu depozytowego w przyp. art. 130a i wskazuje lokalizację parkingu

- wskazuje lokalizację parkingu w przyp. art. 50a.

Za odholowanie pojazdu z mocy art. 50a, jego właściciel ponosi jedynie koszty administracyjne na rzecz Zarządu Dróg Miejskich, natomiast jeżeli dyspozycja wywozu nastąpi w związku z wykroczeniem z art. 130a, to oprócz ewentualnego mandatu karnego, musi liczyć się z kilkusetzłotową opłatą za odholowanie oraz dodatkową za każdy dzień przechowania pojazdu na terenie parkingu depozytowego wskazanego przez starostę powiatowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej