Szczur wędrowny - (Rattus norvegicus) - gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). Wywodzi się z południowo - wschodniej Azji. Pierwsze doniesienia o pojawieniu się tego gatunku w Europie pochodzą z Anglii, z 1732 roku. Jako gatunek synnantropijny rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu miastach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę mieszkańców danego miasta. Są wszystkożerne, z łatwością przemieszczają się siecią kanalizacyjną, przenoszą wiele chorób zakaźnych takich jak wścieklizna, dur szczurzy czy włośnica a na dodatek są bardzo inteligentne (źródło: www.wikipedia.pl).

Czy zatem człowiek jest w stanie skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, gdyż tak do końca nie wiemy z jakim potencjałem przeciwnika mamy do czynienia, a biorąc pod uwagę zdolności rozrodcze samicy szczura wędrownego, sięgające wg różnych źródeł nawet do 50 młodych rocznie, problem mamy poważny.

Poznański sposób na szczury

W 1998 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania wprowadzono obowiązkową deratyzacje na terenie całego Miasta. Podstawowym celem 14- dniowej akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości są każdego roku podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i obejmują:

  • dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  • usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
  • w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
  • usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

W 1998 roku, nasze miasto było jedyną gminą w Polsce, na terenie której zdecydowano się na tak powszechną walkę z gryzoniami. Obecnie coraz więcej miast i gmin idzie naszą drogą uznając, wdrożone rozwiązania za jedyne, możliwe i skuteczne działania na skalę ogólnomiejską, które ograniczają populację gryzoni. Przed każdą akcją deratyzacyjną (corocznie termin wyznacza i ogłasza Prezydent m. Poznania) pracownicy WGKiM UMP opracowują wykaz placówek handlowo - usługowych, w których można zakupić stosowne preparaty. Informacje te publikowane są na stronie internetowej UMP a także przekazywane służbie dyżurnej straży miejskiej.

Kontrolę wykonania obowiązków wynikających z Komunikatu Prezydenta Miasta Poznania przeprowadzają strażnicy miejscy oraz  pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Czynności kontrolne wykonywane są na terenie nieruchomości mieszkalnych, oświatowych, handlowych, a także w obiektach gastronomicznych, służby zdrowia i innych obiektach użyteczności publicznej.

Łącznie, w całym mieście, obydwie służby rocznie kontrolują ponad 4000 nieruchomości. Początkowo ujawnianych nieprawidłowości było ponad 700 (rok1998), jednak systematycznie prowadzone kontrole oraz liczne przekazy medialne, spowodowały wyraźny postęp w tej dziedzinie, doprowadzając najpierw do wyraźnego spadku ich ilości (rok 2000), a następnie do stabilizacji na średnim poziomie 85-95 uchybień (od roku 2002) skutkujących w większości mandatami karnymi.

Systematyczne i konsekwentne akcje deratyzacyjne skutecznie ograniczają populację szczura wędrownego w obrębie aglomeracji poznańskiej. W ciągu tych lat podniosła się także świadomość zarządców nieruchomości a kompleksowe kontrole straży miejskiej prowadzone w zakresie przestrzegania zasad gromadzenia odpadów komunalnych, gwarantują dalszą poprawę stanu sanitarnego miasta. Dodatkowym efektem wiążącym się z obowiązkową deratyzacją jest niezaprzeczalny rozwój tej dziedziny zarówno w sektorze handlu jak i usług.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej