Odpady problemowe

Odpady problemowe - należy przez to rozumieć szczególne rodzaje odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska. Są to następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.

Odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady (np. meble, wózki dziecięce itp.).

Odpady zielone - czytaj tutaj

Jak zagospodarować odpady problemowe przez cały rok?

Właściciele  nieruchomości zamieszkałych (w tym zarządcy budynków wielolokalowych) mogą także w ramach opłaty wynikającej z deklaracji na własny koszt przewieźć odpady wielkogabarytowe do jednego z trzech Stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • PSZOK "Dębiec"

Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 284
tel. 61 833 22 12
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-16:00

  • PSZOK "Wrzesińska"

Poznań, ul. Wrzesińska 12
tel. 61 611 08 11
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-16:00

  • PSZOK "Składowisko"

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1
tel. 61 811 96 67
czynne pon.-pt. 7:00-20:00, sob. 7:00-14:00

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej