Obowiązki posiadaczy zwierząt

Załącznik do uchwały Nr LII/968/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 września 2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania

Rozdział 10
Obowiązki osób, które utrzymują zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 23
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązane są stworzyć warunki uniemożliwiające samodzielne wydostanie się
zwierząt z tych lokali.
3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec samodzielnemu wydostaniu
się psa poza jej granice.
§ 24
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy:
1) wyposażenie psa w obrożę, szelki lub inne narzędzie niepowodujące bólu lub
cierpienia u zwierzęcia, a umożliwiające skuteczne utrzymywanie go na uwięzi;
2) stały skuteczny dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza
miejscem ich stałego utrzymywania, adekwatny do wielkości, rasy i cech
osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu,
na który pies został wprowadzony;
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta
w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach
podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Zebrane psie
odchody należy umieszczać w koszach na drobne odpady lub w specjalnie do
tego przeznaczonych pojemnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników.
§ 25
1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być wyprowadzane
na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad
zwierzęciem, adekwatny do wielkości zwierzęcia i jego cech osobniczych; a psy ras
uznawanych za agresywne wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687) i ich mieszańce oraz inne
zagrażające otoczeniu dodatkowo w kagańcu - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dozwolone jest zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku, w tym terenach zieleni i ogólnodostępnych wybiegach dla psów, przy
spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), tj. gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad psem oraz gdy sama obecność psa bez uwięzi nie jest uciążliwa dla
otoczenia w danym miejscu i okolicznościach. Przy czym psy ras uznawanych za
agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu na otwartej przestrzeni
muszą pozostawać na uwięzi i w kagańcu, a na wybiegach dla psów mogą zostać
zwolnione z uwięzi tylko w przypadku, kiedy na jego terenie nie przebywają
jednocześnie bez uwięzi psy innych właścicieli lub opiekunów - każdorazowo
w kagańcu.
3. Od obowiązku nakładania kagańca dla psów ras uznawanych za agresywne i ich
mieszańców wprowadza się wyjątki dotyczące:
1) osobników, u których występują przeciwwskazania zdrowotne - stwierdzone
przez lekarza weterynarii i potwierdzone wpisem w książeczce zdrowia psa lub
odrębnym zaświadczeniem;
2) do 6 miesiąca życia - jeśli ich cechy osobnicze na to pozwalają.
4. Właściciel lub opiekun psa wprowadza go na tereny przeznaczone do wspólnego
użytku, w tym do obiektów użyteczności publicznej, z poszanowaniem zasad tam
obowiązujących i mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt.
5. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do podejmowania środków chroniących
osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem na
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym obiektach użyteczności
publicznej.
§ 26
Niezależnie od postanowień zawartych w § 25 niniejszego Regulaminu, w ramach
zapewnienia kompleksowej ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi na terenie
nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na obszarze całego miasta,
z regulaminów porządkowych zarządców poszczególnych terenów, a także z uchwał Rady
Miasta Poznania podjętych na mocy art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) mogą wynikać dodatkowe ograniczenia
związane z obecnością psów

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej