Deklaracja dostępności Straż Miejska

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sm.poznan.pl/

Data publikacji: 2004-04-02

Data aktualizacji: 2019-08-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2019-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Skrzypczak, beata_skrzypczak@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 878 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna


Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Straż Miejska Miasta Poznania; ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, tel. +48 61-878-55-87, fax. +48 61-646-05-90; tel. alarmowy/zgłoszeniowy 986

siedziba główna:
lokalizacja - ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań (Komenda, Oficer Dyżurny, Referat Grunwald, Referat Ekopatrol, Referat Zarządzania Operacyjnego, Referat Koordynacji Służb, Referat Wykroczeń, Referat Monitoringu, Referat Interwencyjno-Drogowy, Inspektor Ochrony Danych, Rzecznik Prasowy).

 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne, płatne w Strefie Płatnego Parkowania - przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada trzy oznaczone wejścia.
 • Wejście C (od strony dziedzińca) wyłącznie dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim umożliwia dostęp do sali obsługi petenta oraz biura podawczego podmiotu. Obsługa biura podawczego zapewnia przywołanie pracowników referatów znajdujących się na innych kondygnacjach.
 • Wejście A - winda osobowa z systemem informacji głośnomówiącej.
 • Na poziomie 0 znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • Udział tłumacza języka migowego dla osób głuchych lub słabosłyszących zapewniamy po wcześniejszym umówieniu w terminie nie krótszym niż trzy dni.

referaty dzielnicowe:
lokalizacje:
Nowe Miasto - os. Bohaterów II Wojny Światowej 35a, 61-368 Poznań
Jeżyce - ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań
Północ - os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań
Wilda - ul. Wierzbięcice 37, 61-558 Poznań

 • Do siedzib ww. referatów dzielnicowych wejścia prowadzą schodami za wyjątkiem Referatu Nowe Miasto - (pochylnia z barierami).
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne - przed siedzibami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Referat Stare Miasto - plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych jak w Urzędzie Miasta Poznania:

 • Wejście do siedziby dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od razu za szlabanem prowadzącym na Dziedziniec - nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Nad drzwiami zamontowany jest znacznik nawigacyjno-informacyjnego Totupoint - urządzenie elektroniczne emitujące sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy.
 • Na dziedzińcu Urzędu Miasta 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku są dwie windy głośnomówiące, z napisami w alfabecie Braille'a. Przed wejściami do wind umieszczono znacznik systemu Totupoint.
 • W głównym budynku Urzędu Miasta Poznania, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z czterech toalet. Jedna zlokalizowana jest na parterze, dwie (męska i damska) na pierwszym piętrze, a kolejna na parterze budynku od strony dziedzińca. Przy toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

Do wszystkich siedzib SMMP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej).

Raport o stanie dostępności podmiotów publicznych - SMMP - patrz tutaj

Urząd Miasta Poznania

Jednostki miejskie

Oznaczenie dostępności

Obiekty publiczne dostępne dla osób niepełnosprawnych