Deklaracja dostępności Straż Miejska

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sm.poznan.pl/

Data publikacji: 2004-04-02

Data aktualizacji: 2022-12-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2019-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maciejewska, Beata Skrzypczak, dostepnosc@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 61 878 58 32, +48 61 878 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Urząd Miasta Poznania

Jednostki miejskie


Dostępność architektoniczna

W wszystkich siedzibach straży można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu terminu  - 3 dni wcześniej oraz można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem. Ponadto, z wyłączeniem placu Kolegiackiego 17, nie ma informacji głosowych, ani pętli indukcyjnych. Siedziby referatów znajdziesz na cyfrowej mapie Poznania - kliknij w ten link. Informacje o dojeździe liniami tramwajowymy lub autobusowymi mogą ulec zmianie. Dlatego zalecamy weryfikację na stronie Zarządu Transportu Miejskiego-kliknij w ten link

Siedziba główna ulica Głogowska 26

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Głogowskiej najlepiej dojechać tramwajem - liniami 3,5,8,11,14 (przystanek Dworzec Zachodni - z tego miejsca do siedziby jest około 400 m) lub liniami  5,8,11,14 (przystanek park Wilsona - z tego miejsca jest około 300m).

W budynku, oprócz Komendy, funkcjonują także referaty: Grunwald, Ekopatrol, Interwencyjno-drogowy oraz Wykroczeń.

Główne wejście do budynku (wejście A) znajduje się od strony ul. Głogowskiej i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, podobnie jak wejście B. Żadne drzwi nie otwierają się automatycznie. Winda osobowa posiada wypukłe przyciski oraz informację głosową i umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście C, które znajduje się od strony parkingu wewnętrznego, za szlabanem. Teren wokół budynku jest utwardzony. Wyznaczone są  3 miejsca do parkowania dla gości.

Aby dostać się do budynku przez wejście C, należy zadzwonić dzwonkiem, znajdującym się po lewej stronie drzwi i zaczekać na strażnika.

Wszelkich informacji udziela strażnik w punkcie podawczym, do którego można dostać się wejściem B lub C (dla osób niepełnosprawnych). Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej części budynku nie ma windy osobowej.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Referat Nowe Miasto - osiedle Bohaterów II Wojny Światowej 35A

Do siedziby referatu Nowe Miasto najlepiej dojechać autobusem - linią 174 - przystanek Armii Krajowej - z tego miejsca do siedziby jest około 200 m.

Wejście główne znajduje się od strony ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Aby dostać się do środka należy zadzwonić dzwonkiem i zaczekać na strażnika.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma dostępnej toalety dla interesantów.

Referat Stare Miasto - plac Kolegiacki 17 budynek Urzędu Miasta

Do siedziby referatu Stare Miasto najlepiej dojechać autobusem - linią 174, 190 - przystanek Grobla.

Referat znajduje się na parterze przy Punkcie Informacyjnym i Biurze Podawczym. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od razu za szlabanem prowadzącym na dziedziniec - nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Nad drzwiami zamontowany jest znacznik nawigacyjno-informacyjnego Totupoint - urządzenie elektroniczne emitujące sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W głównym budynku Urzędu Miasta Poznania, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z czterech toalet. Jedna zlokalizowana jest na parterze, dwie (męska i damska) na pierwszym piętrze, a kolejna na parterze budynku od strony dziedzińca. Przy toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

Referat Północ osiedle B. Chrobrego 117 - budynek Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Do siedziby referatu najlepiej dojechać autobusem liniami 169 i 186 - przystanek Wojciechowskiego.

Wejście główne znajduje się po lewej stronie od wejścia do spółdzielni mieszkaniowej, prowadzi do niego 10 stopni w dół.

W pobliżu budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma dostępnej toalety dla interesantów.

Referat Jeżyce ulica Żeromskiego 9

Do siedziby referatu najlepiej dojechać autobusem - liniami: 191, 193, 803, 821, 835, 837 lub tramwajem - liniami nr 18, 7 - przystanek Żeromskiego.

Do budynku prowadzi droga utwardzona ze zjazdem w dół bez przystosowania dla wózków inwalidzkich. Wejście do referatu znajduje się po prawej stronie głównej bramy. Do budynku prowadzi sześć stopni z poręczą.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Referat Wilda ulica Wierzbięcice 37

Do siedziby referatu najlepiej dojechać autobusem liniami 171 - przystanek Niedziałkowskiego (ok 500 m od siedziby) lub tramwajem - liniami 2,9,10 przystanek Rynek Wildecki (ok 200 m od siedziby).

Budynek znajduje się w bloku mieszkalnym na parterze, do którego prowadzi utwardzony chodnik. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić dzwonnikiem po lewej stronie drzwi i zaczekać na strażnika. W siedzibie znajduje się rampa przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszelkiej pomocy udzielają strażnicy na miejscu.

W budynku nie ma windy osobowej.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

W pobliżu budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki