Obowiązki właściciela posesji

Oznaczenie posesji numerem porządkowym jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował jednak dodał obowiązek umieszczania pod numerem nazwy ulicy lub placu, przy którym nieruchomość się znajduje

Gospodarka odpadami
Każdy właściciel nieruchomości  zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, w tym selektywnego zbierania odpadów wskazanych w ustawie oraz wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Jeżeli budynek nie jest podłączony do ogólno miejskiej kanalizacji sanitarnej,  gromadzenie odbywa się w szczelnych zbiornikach, umowa na opróżnianie może być zawarta tylko z przewoźnikiem posiadającym stosowne zezwolenie z terenu miasta (gminy) a rachunki za usługę należy przechowywać przez 3 lata.

Odśnieżanie
Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Deratyzacja
O tym obowiązku spoczywającym na właścicielu bądź zarządzającym posesją czytaj tutaj.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej