Podsumowanie 2020 roku. Czym palimy w piecach?

W minionym roku strażnicy przeprowadzili 2 319 kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. W 472 przypadkach winnych ukarano, a 20 kolejnych spraw trafiło do Sądu. Do badań laboratoryjnych przekazali 80 próbek popiołu paleniskowego.

Kontrole spalania w 2020 roku - grafika artykułu
Kontrole spalania w 2020 roku

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności spalania odpadów oraz jakości używanego opału stałego, należą do najczęściej podejmowanych interwencji strażników Referatu Ekopatrol oraz strażników rejonowych.  W 2020 r. funkcjonariusze przeprowadzili 2319 kontroli spalania odpadów ujawniając ponad 500 uchybień.

Najczęściej dochodziło do spalania starych mebli - płyty wiórowe pokryte sztucznymi okleinami wielu mieszkańców nadal traktuje jak drewno opałowe. Było też kilkanaście przypadków, w których strażnicy ujawnili tzw. wypalanie kabli - w ogniskach spalano plastikową otulinę kabli w celu odzyskania miedzi.

W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacjach wątpliwych (gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała), pobierano próbki popiołu i przekazywano je do badań laboratoryjnych. W minionym roku strażnicy pobrali 80 próbek popiołu. W zdecydowanej większości wyniki badań jasno wskazywały na spalanie odpadów, z podaniem konkretnych materiałów - np. spalane było drewno pokryte farbą olejną. Taka sytuacja najczęściej występuje, gdy w kotle spalane są części stolarki budowlanej takie jak ramy okienne, ościeżnice drzwi itp.   

W minionym roku przeprowadzono również 489 kontroli jakości paliwa używanego do ogrzewania budynków. Podstawą prawną jest Uchwała sejmiku województwa wielkopolskiego. Strażnicy sprawdzali wilgotność drewna opałowego, a na podstawie certyfikatów określali, czy zakupione paliwo może być spalane na terenie naszego województwa. Za stwierdzone uchybienia w 78 przypadkach nałożono sankcje przewidziane prawem (mandaty, pouczenia).

Zdecydowaną większość opisanych interwencji realizują załogi Referatu Ekopatrol -  strażnicy ci wyposażeni są w sprzęt pomiarowy jakości powietrza. Między innymi sprawdzają poziom pyłów zawieszonych w różnych rejonach, o różnych porach dnia i nocy. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do planowania kompleksowych kontroli spalania w tych częściach miasta, w których najczęściej występują przekroczenia dopuszczalnych norm. 

sieci społecznościowe