Interwencje strażników w lutym

W drugim miesiącu bieżącego roku przyjęliśmy od mieszkańców 5 501 zgłoszeń. Zdecydowaną większość, bo aż 3 304 zgłoszenia (60%), stanowiły interwencje dotyczące uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Jak w lutym mieszkańcy ukierunkowali naszą pracę?

Zwierzęta wymagające pomocy człowieka zawsze mogą liczyć na strażników Ekopatrolu - grafika artykułu
Zwierzęta wymagające pomocy człowieka zawsze mogą liczyć na strażników Ekopatrolu

Zgłoszenia mieszkańców - kanały komunikacji, kategorie zgłoszeń

W lutym dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 5 501 spraw, będących do załatwienia w naszej  kompetencji. Z liczby tej, 704 sprawy przekazali operatorzy monitoringu miejskiego.

Najczęściej zgłaszający korzystali z połączenia telefonicznego (2 803), pocztą elektroniczną przekazali 1 797 spraw, 745 wykorzystując aplikację Smart City Poznań, a 13 spraw przekazali osobiście. W 143 przypadkach interweniowaliśmy z własnej inicjatywy. 

Kategorie zgłoszeń - ilości i najczęściej powtarzające się:

 • wykroczenia drogowe - 3 304, nielegalne parkowanie i niszczenie zieleni zaparkowanymi samochodami,
 • ochrona środowiska - 651, zanieczyszczenia dróg i spalanie odpadów,
 • zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - 410, osoby leżące oraz pijani,
 • zwierzęta wymagające pomocy - 274, psy bez opieki oraz ranne ptaki,
 • zakłócanie porządku publicznego - 324, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem,
 • awarie techniczne - 272, uszkodzone znaki drogowe, nieczynne oświetlenie uliczne,
 • pozostałe - 266, wraki i nielegalnie ustawione kontenery na gruz.

Interwencje w liczbach - sankcje prawne

W efekcie przyjętych zgłoszeń zrealizowaliśmy 5 285 interwencji wobec osób, które naruszyły obowiązujące przepisy. W wyniku podjętych działań przywróciliśmy porządek publiczny, a wobec winnych zastosowaliśmy środki przewidziane prawem:

 • mandatami ukaraliśmy 4 523 osoby,
 • 450 osób pouczyliśmy,
 • do Sądów skierowaliśmy 155 wniosków o ukaranie.

Interwencje w liczbach - ruch drogowy

Najczęściej powtarzające się interwencje realizowaliśmy wobec kierowców, którzy zaparkowali swoje samochody w miejscach niedozwolonych. Chodniki, koperty dla niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych czy drogi objęte zakazem zatrzymywania się - to najczęściej powtarzające się miejsca 3 839 interwencji. Oprócz wyżej wymienionych, aż 150 kierujących pojazdami ukaraliśmy za niszczenie zieleni spowodowane wjeżdżaniem na tereny nieutwardzone.

Z interwencji związanych z pojazdami należy wspomnieć o 82 samochodach usuniętych na parkingi strzeżone (na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym) oraz o 22 wrakach, które usunęliśmy z miejsc postojowych Poznania. Wobec kierowców, którzy bez uprawnień parkowali w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych interweniowaliśmy 44 razy.

Wobec pieszych popełniających wykroczenia w ruchu drogowym w lutym interweniowaliśmy 84 razy.

Interwencje w liczbach - czystość miejsc publicznych

W lutym ujawniliśmy 84 nielegalne wysypiska odpadów komunalnych. Winni zanieczyszczeń środowiska zostali ukarani i zobligowani do usunięcia odpadów na własny koszt. W pozostałych przypadkach, ustaliliśmy właścicieli zanieczyszczonych nieruchomości, którym nakazaliśmy usunięcie wysypisk.

W przypadkach, w których wystąpiły zaniedbania porządkowe mniejszej wagi (np. drobne śmieci niekiedy przenoszone powiewami wiatru), informację w postaci zaleceń porządkowych przekazaliśmy odpowiednim instytucjom - w lutym takich zaleceń wydaliśmy 592.

Opisane interwencje monitorujemy do czasu, wykonania prac porządkowych.

Inne interwencje porządkowe:

 • Pogotowiu czystości przekazaliśmy do uporządkowania 43 zanieczyszczone miejsca (drogi publiczne),
 • sprawdziliśmy legalność ustawienia 16 kontenerów na odpady budowlane,
 • 404 razy sprawdzaliśmy porządek na drogach i terenach przyległych do 45 budów. W 52 przypadkach odpowiedzialni ponieśli sankcje prawne, 
 • ukaraliśmy 102 osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w obrębie nieruchomości,
 • za zaniechania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszkalnych ukaraliśmy 87 właścicieli.

Interwencje w liczbach - zwierzęta i spalanie

W lutym przekazaliśmy do Schroniska dla zwierząt 29 bezpańskich psów i tylko 3 koty wymagających pomocy, natomiast do "Dzikiego Soru" 32 ranne ptaki.

W okresie grzewczym często interweniujemy w sprawach związanych ze spalaniem odpadów i dostosowaniem urządzeń grzewczych do wymogów uchwał antysmogowych:

 • przeprowadziliśmy 242 kontrole nieruchomości mieszkalnych, w których do ogrzewania, wg informacji zawartych w bazie CEEB, wykorzystywano kotły bezklasowe - ujawniliśmy 90 niewymienionych kotłów,
 • niezależnie od w/w działań kontrolnych przeprowadziliśmy 370 kontroli nieruchomości z zakresu ochrony środowiska, ukierunkowanych na sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ich spalania, w urządzeniach grzewczych. Za spalanie odpadów ukaraliśmy 31 osób, natomiast za uchybienia z zakresu Uchwał antysmogowych - 81 osób.

Interwencje w liczbach - porządek publiczny

Najczęściej porządek publiczny zakłócają osoby spożywające alkohol powodując liczne uciążliwości dla mieszkańców. Demoralizacja nieletnich, wulgarne słownictwo, bójki i pobicia, a także zagrożenie dla życia osób w stanie upojenia alkoholowego, to w największym skrócie charakterystyka spraw, z którymi spotykamy się w codziennej pracy. 

W konsekwencji podejmowanych działań w lutym:

 • 109 osób przekazaliśmy pod opiekę pracowników Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych,
 • 78 osób ukaraliśmy za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych,
 • 212 osób ukaraliśmy za palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem,
 • w toku służby ujawniliśmy 6 przestępstw. W wyniku podjętych czynności 1 sprawcę ujęliśmy i przekazaliśmy go Policji,  
 • operatorzy monitoringu miejskiego zaobserwowali 704 zdarzenia wymagające interwencji strażników lub policjantów, w tym ujawnili i przekazali Policji 8 przestępstw - wszyscy sprawcy zostali zatrzymani,
 • wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR sprawdzaliśmy miejsca niemieszkalne (bunkry, pustostany, szałasy), w których bytowały osoby w kryzysie bezdomności.