Dzikie wysypiska odpadów - kosztowny problem

Prawie milion złotych z budżetu miasta wydano w pierwszym półroczu na sprzątanie dzikich wysypisk śmieci! Najczęściej zanieczyszczane są tereny miejskie takie jak: lasy, drogi i nieruchomości niezamieszkane. Powiedzenie, że śmiecą nieliczni a płacą wszyscy, staje się wymierne.

Przykład wysypiska odpadów na terenie miejskim - Piątkowo - grafika artykułu
Przykład wysypiska odpadów na terenie miejskim - Piątkowo

Ul. Urbanowska teren po targowisku, ul. Bukowska 100, ul. Bożydara na skarpie, Rumiankowa i Umultowska, las przy jeziorze Kierskim i Strzeszyńskim, ul. Jałowcowa przy torach kolejowych - to tylko kilka przykładowych terenów miejskich, w których najczęściej podrzucane były śmieci. W pierwszym półroczu na usuwanie podrzucanych śmieci wydano z budżetu Miasta prawie milion zł.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie finansowo - ilościowe 4 największych zarządców terenów miejskich, w zakresie usuwania dzikich wysypisk śmieci.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP

Najwięcej, bo aż ponad 468 tys. zł, na porządkowanie działek miejskich przeznaczył Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Między innymi, na zlecenie pracowników Wydziału, zebrano odpady zmieszane o łącznej wadze 37,5 t. Ciekawostką jest to, że w pierwszym półroczu, w podrzucanych odpadach, nie było gruzu.

Zarząd Dróg Miejskich

Bardzo często śmieci podrzucane są przy drogach. Zarząd Dróg Miejskich, na porządkowanie pasów drogowych ulic Poznania, wydał ok. 277 tys. zł. Prawie 13 t gruzu, 2,6 t gabarytów, 7,5 t odpadów zmieszanych i ponad 2 t odpadów zielonych - to wszystko mieszkańcy podrzucili przy drogach miejskich.

Pracownicy ZDM zwracają uwagę na jeszcze inny problem - podrzucanie śmieci domowych do koszy ulicznych:

  - Szacujemy, że w pierwszym półroczu było to ok. 16 t podrzutów. Wprawdzie podrzuty te nie skutkują zwiększeniem wydatków już dziś, lecz możliwe, że wykonawcy uwzględnią i skalkulują ten problem w ofertach cenowych składanych na kolejne okresy umowne.

Zakład Lasów Poznańskich

Blisko 200 tys. zł przeznaczono na sprzątanie poznańskich lasów. Między innymi z terenów rekreacyjnych Poznania usunięto 69 m³ szkła, 85 m³ tworzyw sztucznych, 222 m³ odpadów zmieszanych, 40 m³ makulatury i 40 m³ gabarytów (głównie mebli i odpadów budowlanych).

Zarząd Zieleni Miejskiej

Parki i zieleńce Poznania rzadko są wykorzystywane jako miejsca nielegalnego pozbywania się odpadów. W I półroczu 2022 r. ZZM usunął ok 17 m³ gruzu, piasku i ziemi z terenu przy ul. Zamenhofa, za kwotę 2 tys. zł.

Straż Miejska w liczbach:

  • strażnicy ujawnili 577 wysypisk odpadów komunalnych. W 59 przypadkach koszty sprzątania ponieśli sprawcy zaśmiecenia,
  • Pogotowiu Czystości zlecili 455 interwencji - miejsc w pasach drogowych, które wymagały uporządkowania,
  • ukarali 1600 osób, które zaśmieciły miejsca publiczne, tylko 15 spraw skierowali do Sądu,
  • ukarali 336 osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości,
  • za składowanie odpadów niezgodnie z przepisami ukarali 234 osoby,
  • podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie czystości przekazali 3627 uwag.

Podane w artykule kwoty porządkowania terenów miejskich nie obejmują zadań stałych, takich jak opróżnianie koszy na drobne odpady, czy utrzymanie czystości alejek spacerowych, chodników, jezdni itp.

Załączone zdjęcia:

ul. Zamenhofa - wykonane przez pracownika ZZM,

Piątkowo, przykłady - wykonane przez strażniczkę rejonową Referatu Piątkowo.

sieci społecznościowe