Zespół profilaktyki

Problematykę odpowiedzialności nieletnich, w Polsce reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków ich powrotu do normalnego życia. Nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, czy z zasadami współżycia społecznego. Przepis umacniania funkcje opiekuńczo - wychowawcze i poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się z młodzieżą ze SP nr 6 na zajęciach online. Przedstawiono i omówiono prawną sytuację nieletnich. Odpowiedzialność prawna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. Wymieniona ustawa reguluje postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu karalnego (przestępstwa, wybrane wykroczenia) oraz w związku w przejawom demoralizacji nieletnich. W pewnych wyjątkowych wypadkach (wiek i waga czynu), wobec nieletnich mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego, które przewidują możliwość zastosowania zasad odpowiedzialności karnej.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej