Handel ludźmi - NIE!

W dniu 18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania (w tym Policja), instytucje państwowe, jak i organizacje pozarządowe oraz Straż Miejska starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Jeżyce oraz miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki, we wspólnym patrolu profilaktycznym na terenie Jeżyc, starali się przekazać przechodniom wiążące informacje o skali zagrożenia, sposobach działania sprawców, a przede wszystkim o możliwościach przeciwdziałania ich czynom, a także o instytucjach pomocowych, zainteresowanym przekazano materiały informacyjne.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej