Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Straży Miejskiej Miasta POZNANIA

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Arkadiusz Bekalarek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest pod adresem email: iod@smmp.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;

a)       Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska (konsekwencją nie podania danych danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego, np. brak możliwości udziału w szkoleniu);

b)       Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy);

c)       Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcia działań wiązanych z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych);

d)       Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym (konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych).

ODBIORCY DANYCH

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)    do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b)    jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)    do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PROFILOWANE

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w Straży Miejskiej Miasta Poznania

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Arkadiusz Bekalarek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest

pod adresem email: iod@smmp.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a)  w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a)       Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa,

b)       Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Gminy Poznań, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.