Straż Miejska Miasta Poznania

.


Straż Miejska w Poznaniu powołana  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania 4 marca 1991 roku to następczyni miejskich służb porządkowych powstałych na terenie miasta Poznania w roku 1987 (w latach 1984-1987 tworzone tylko w miastach stołecznych: Warszawa, Łódź, Kraków).  Początkowo zatrudniała 20 strażników i miała swoją siedzibę jedynie w jednym punkcie miasta - w budynku Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Jeszcze w tym samym roku powstały placówki na Piątkowie i Winogradach, a od 1992 roku utworzono sekcje w ówczesnych delegaturach Urzędu Miasta.

od 1 września 1992 roku działa całodobowa służba dyżurna
Straży Miejskiej - tel. 986.

Straż Miejska Miasta Poznania powołana została Uchwałą Nr LXXIX/886/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 11.X.2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska Miasta Poznania, w związku z czym z dniem 1 stycznia 2006 roku została wyłączona ze struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i podjęła funkcjonowanie jako jednostka organizacyjna gminy.

Nowa forma prawna działania, zmiany umocowań ustawowych Straży Gminnych w kontekście  podziału administracyjnego Poznania oraz zadań spoczywających na straży doprowadziły do zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Do podstawowych zadań Straży należy:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie - w miarę możliwości - świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Uprawnienia strażnika wykonującego zadania.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  - w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 Ustawy,
  - w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 Ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Zadania straży oraz uprawnienia strażników określa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (załączniki poniżej)

Załączniki