Informacja publiczna

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - posiadany przez nas profil na platformie e-PUAP nosi nazwę, zgodnie z pełną nazwą jednostki,  Straż Miejska Miasta Poznania i pod takim hasłem jest możliwe jego odnalezienie w wyszukiwarce portalu. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Straży Miejskiej Miasta Poznania - /087bfqcx3d/SkrytkaESP zlokalizowana i obsługiwana jest również w ramach ww. platformy.

*******************************************

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w zakresie przewidzianym w  ustawie o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2019 poz. 1429).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centralnym Rejestrze Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej SMMP (do pobrania: BIP/sprawy jednostki/załączniki do sprawy, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SMMP, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
  • może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji publicznej zamieściliśmy wzór wniosku do pobrania - poniżej).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas SMMP w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@smmp.pl
  • faksem na nr 61-646-05-90
  • pocztą na adres: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

**********************************************************

Działania SMMP w roku 2023

Załączniki