Obowiązki posiadaczy zwierząt

Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Poznania NR LVI/1025/VII/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 8
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązane są stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt
z pomieszczenia.
3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa
poza jej granice.

§ 9
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę;
2) stały skuteczny dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem
ich stałego utrzymywania, adekwatny do wielkości, rasy i cech osobniczych, a także
niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu, gdzie pies został
wprowadzony;
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta
w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach
podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Zebrane psie odchody
należy umieszczać w koszach na drobne odpady komunalne lub w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 10
Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:
1) pozostawiać zwierząt na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu;
2) dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 11
1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być wyprowadzane
na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad
zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające
otoczeniu - na uwięzi i w kagańcu.
2. Osoby utrzymujące psy wprowadzają je na tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
w tym do obiektów użyteczności publicznej, z poszanowaniem zasad tam obowiązujących
i mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi.
3. Zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest
dozwolone:
1) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi - i tylko w sytuacji, gdy właściciel lub
opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama
obecność psa bez uwięzi nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. Obowiązek
założenia kagańca dotyczy w tym przypadku psów ras uznawanych za agresywne, ich
mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu;
2) na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie po zwolnieniu z uwięzi psy mogą
przebywać bez kagańca - z wyjątkiem psów ras uznawanych za agresywne, ich
mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu, które przebywając na terenie
wybiegu, muszą mieć założony kaganiec, a zwolnione z uwięzi mogą zostać tylko w
przypadku, kiedy na jego terenie nie przebywają jednocześnie bez uwięzi psy innych
właścicieli;
4. Każdorazowo przy zwalnianiu psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku musi zostać spełniony warunek, że cechy osobnicze zwierzęcia nie stwarzają
zagrożenia dla ludzi czy innych psów.
5. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do podejmowania środków chroniących osoby
trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym obiektach użyteczności publicznej.

§ 12
Niezależnie od postanowień zawartych w § 11 niniejszego Regulaminu, w ramach
zapewnienia kompleksowej ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi na terenie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na obszarze całego miasta,
z regulaminów porządkowych zarządców poszczególnych terenów, a także z uchwał Rady
Miasta Poznania podjętych na mocy art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) mogą wynikać dodatkowe
restrykcje związane z obecnością psów, dotyczące osób utrzymujących te zwierzęta.

Tekst Uchwały - tutaj

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej