Umiem wezwać pomoc.

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, a jej zadaniem jest utrzymanie funkcji życiowych poszkodowanego do chwili przybycia ratowników medycznych. Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia służb ratowniczych o nagłym zagrożeniu zdrowotnym ofiary, a także udzielenia jej pierwszej pomocy (w ramach posiadanych umiejętności i zależnie od okoliczności zdarzenia).

Resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) warto-należy ćwiczyć na fantomie. Czynności do wykonania RKO, wielokrotnie ćwiczone, będzie można skuteczniej wykonywać w realnych sytuacjach ratowniczych, niewątpliwie stresowych.

Z takim przesłaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 19. Podczas pogadanek połączonych z ćwiczeniami przekazano informacje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, od momentu zaistnienia zdarzenia do wprowadzenia czynności RKO. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, szczególnie podczas ćwiczeń na fantomie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej