Zespół profilaktyki

Jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej są działania na rzecz ochrona środowiska, a co za tym idzie walka ze spalaniem odpadów w piecach i przetwarzaniem termicznym śmieci, nielegalnym odprowadzaniem ścieków, dzikimi wysypiskami oraz egzekwowanie obowiązku segregacji odpadów.

Corocznie 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. ONZ obradowało pod hasłem: "Mamy tylko jedną Ziemię". Podczas tej Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze "Wstępu i 26 Zasad", z których jedna mówi:

"człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku takim, które pozwalałoby na przyzwoite życie w dobrobycie. Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń."

Ochrona środowiska, to dbałość o otaczające dobra naturalne i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu. Pod pojęciem ochrony środowiska rozumiemy przede wszystkim takie działania, jak:

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona gleby

oraz edukacja i profilaktyka, z którą strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP z zespołu wychodzą do szerokiego grona odbiorców - od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich, po seniorów. Obecnie prowadzone są e-zajęcia profilaktyczne, a wcześniej były organizowane spotkania dotyczące ochrony środowiska, między innymi przez zmniejszanie ilości odpadów (segregacja i recykling odzyskanych surowców). Ponadto przez racjonalne wykorzystanie energii w domowym gospodarstwie, stosowanie proekologicznych systemów grzewczych, racjonalne korzystanie z zasobów wody, kontrolowane odprowadzanie ścieków oraz inne zagadnienia, mające bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko.

JK, EM, ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej