Regulamin szkolny oraz obowiązki ucznia

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. dr. Franciszka Witaszka. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że każdy musi znać oraz przestrzegać regulamin szkolny. Dzieci przypomniały, jakie obowiązki ma każdy uczeń:

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy. Podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom uczniowskiego samorządu. Dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej