Łukasz Matuszewski

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na terenie tego osiedla w zdecydowanej większości przeważa zabudowa jednorodzinna. Układ komunikacyjny opiera się na sieci ulic osiedlowych połączonych z trzema drogami układu podstawowego Miasta - ulicami Ostrowską, Szczepankowo i Michałowo. Natomiast na tereny rekreacyjne składają się niewielkie strumienie, kilka stawów a przy granicy osiedla obszar zalesiony.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. kontrolował tereny miejskie oraz tereny prywatne, które są dzierżawione od Miasta, zwracając uwagę na ich czystość. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej miejsc zaśmieconych funkcjonariusz ustalał właściwych zarządców, uzgadniał z nimi termin uporządkowania oraz sprawdzał wykonanie tych prac. Do najczęściej zanieczyszczanych działek miejskich należą tutaj pasy drogowe, które porządkowane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich;
  2. dokonał kompleksowej kontroli sklepów i ich otoczenia pod kątem art. 45 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.