Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 18. Jednym z poruszonych tematów były zachowania ryzykowne.

W jednej z warszawskich szkół uczeń zaatakował drugiego za pomocą niebezpiecznego narzędzia. Raniony nożem chłopiec zmarł. 15 latek zabił rówieśnika!

Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego, określonego w poszczególnych artykułach kodeksu karnego (m.in. zabójstwa) - "może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne". Zatrzymanie nieletniego (ucznia) może nastąpić, gdy:

- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił przestępstwo

- zachodzi potrzeba umieszczenia w Policyjnej Izbie Dziecka

- toczy się postępowanie karne przeciwko w/w, a sąd lub prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk)

- jest świadkiem w procesie karnym, a organ prowadzący postępowanie (policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk)

- stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji)

- nieletni w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej