Odpowiedzialność prawna...

Tematem kolejnego spotkanie strażniczki z uczniami SP nr 9 była "Przemoc - agresja oraz odpowiedzialność prawna". Przedstawiono odpowiedzialność nieletnich w związku z cyberprzemocą, jak i związaną z popełnieniem czynu karalnego. Nieletni za naruszenie norm prawnych, zgodnie z polskim prawem, ponosi odpowiedzialność uregulowaną w "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich", która klasyfikuje środki wychowawcze zależnie od wieku sprawcy i popełnionego czynu zabronionego. Wobec nieletnich popełniających najcięższe zbrodnie i przy zaistnieniu dodatkowych okoliczności, prawo przewiduje odpowiedzialność, jak dorosłych, na podstawie kodeksu karnego. Regulacje prawne określające postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynu zabronionego, mają zasadniczo na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji nieletnich poprzez stosowanie środków wychowawczych.

Strażniczka starała się wytłumaczyć młodzieży okoliczności generujące zjawisko przemocy, w tym również przemocy rówieśniczej, najczęściej wobec szkolnych kolegów. Nie ma jednej przyczyny, różne czynniki mają wpływ na stosowanie przemocy, np. brak ciepła rodzinnego, zaangażowania środowiskowego, brak akceptacji. Przedstawiono uczniom najistotniejsze okoliczności i cechy towarzyszące przemocy oraz agresji. Przemoc, to nie to samo co agresja. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga siły jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji bywa zrównoważona.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej