Zespół profilaktyki

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 77. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Przedstawiono odpowiedzialność w związku z cyberprzemocą, jak i związaną z popełnieniem czynu karalnego. Nieletni za naruszenie norm prawnych, zgodnie z polskim prawem, ponosi odpowiedzialność uregulowaną w "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich", która klasyfikuje środki wychowawcze zależnie od wieku sprawcy i popełnionego czynu zabronionego. Wobec nieletnich popełniających najcięższe zbrodnie i przy zaistnieniu dodatkowych okoliczności, prawo przewiduje odpowiedzialność, jak dorosłych, na podstawie kodeksu karnego. Regulacje prawne określające postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynu zabronionego, mają zasadniczo na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji nieletnich poprzez stosowanie środków wychowawczych.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej