Zespół profilaktyki

Spotkania edukacyjno - profilaktyczne, które rozpoczęły się w klasach I - III Zespołu Szkół Mechanicznych, mają na celu przypomnienie młodym ludziom o odpowiedzialności za swoje działania, również prawnej, w przypadku naruszenia norm prawa. Licealiści odpowiadają wobec prawa jako osoby nieletnie do ukończenia przez 17 lat za popełnione czyny karalne (przestępstwa lub wybrane wykroczenia). Natomiast do ukończenia 18 lat w przypadku znamion demoralizacji. Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży zakresu odpowiedzialności za popełnione przez nich czyny zabronione. Młodzieży wyjaśniono, co to jest czyn zabroniony, a także pojęcie demoralizacji nieletniego. Przybliżono regulacje prawne "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich". Poruszono też problem opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych. Jedną z kwestii ważnych dla młodzieży, jest problem palenia, czy tez zakupu papierosów, a także alkoholu w świetle obowiązującego prawa. Wiadomym jest, że do 18. roku życia jest to zabronione. Jednak często się zdarza, że modzi ludzie próbują tego typu używek, a uświadomienie ich w kwestii odpowiedzialności za te czyny, jest ważnym aspektem tego typu spotkań. Spotkania związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, są dobrym momentem, aby wyjaśnić młodym ludziom, kto to jest "funkcjonariusz publiczny". Jest nim także nauczyciel i podobnie, jak policjant, miejski strażnik, czy ratownik medyczny, wykonując czynności służbowe, podlega prawnej ochronie. Poruszanie kwestii odpowiedzialności, to również wyjaśnienie, że sprawy nieletnich rozpatruje i orzeka sędzia Sądu Rodzinnego stosując środki wychowawcze.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej