"Eko Poznaniak" - konkurs rozstrzygnięty...

Strażnicy Zespołu Profilaktyki, we współpracy z placówkami oświatowymi realizują projekt profilaktyczny"Eko Poznaniak" adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Spotkania połączone z pogadankami mają na celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia, rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody, kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym, a także zachęcenie do troski o naturalne środowisko.

Zwieńczeniem cyklu profilaktycznych pogadanek był konkurs plastyczny. Do uczestnictwa zaprosił Komendant SMMP uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zasadniczym celem konkursu było przedstawienie przez autorów prac, uczestników zajęć ze strażnikami, najważniejszych ich zdaniem przedsięwzięć albo codziennych zachowań, znacząco pomocnych naturalnemu środowisku. Prace konkursowe, w dowolnej formie plastycznej, zalecano wykonać z wykorzystaniem odpadów, będących surowcami wtórnymi.

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z 8 szkół podstawowych, nadsyłając prace wykonane w różnych technikach plastycznych, również przestrzennych. Natomiast oceny prac dokonała komisja (w trybie indywidualno-niejawnym), która przyznała autorom wyróżnienia I, II i III stopnia oraz dodatkowo (bezstopniowo) wyróżniła autorów 7 prac, doceniając ich ciekawy sposób przedstawienia założeń konkursu.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że dla autorów wyróżnionych prac przygotowano okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i zestawy profilaktycznych upominków.

Ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem laureatom okolicznościowych dyplomów i nagród, nastąpiło sukcesywnie w ich macierzystych szkołach przez strażników Zespołu Profilaktyki SMMP, po wcześniejszych ustaleniach organizacyjnych z poszczególnymi placówkami.

WG

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej