Zespół profilaktyki

"Demoralizacja w świetle obowiązujących przepisów prawa" była wiodącym tematem zajęć online z uczniami starszych klas SP nr 64 prowadzonych przez funkcjonariuszy - profilaktyków ze SMMP oraz KP Nowe Miasto.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi:

- nieletni w wieku od 13, a przed ukończeniem 17 lat ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne

- czynem karalnym będzie skutek zachowania, postępowania - popełnienie określonego wykroczenia lub przestępstwa

- demoralizacja - negatywne zachowania, odbiegające od przyjętych norm społecznych, są jej przejawami

- wobec nieletnich, sprawców czynów karalnych lub cechujących się demoralizacją, sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze lub poprawcze

Co to jest demoralizacja? Jest to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie własnej dyscypliny, karności. Każdy z nas, kiedy stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, sąd rodzinny lub Policję.

Zachowania - przejawy demoralizacji:
- wulgarne słownictwo
- ucieczki z domu
- wagarowanie
- wandalizm
- przedwczesne podejmowanie życia seksualnego
- stosowanie agresji, przemocy
- palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych
- uczestnictwo w destrukcyjnych subkulturach, sektach

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej