Wojciech Feliński

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na terenie osiedla przeważa zabudowa jednorodzinna. Układ komunikacyjny oparty jest na drogach lokalnych. Granica osiedla od strony Północnej przebiega wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego, która jest największą arterią komunikacyjną na tym terenie. Natomiast pozostałe szlaki komunikacyjne, takie jak magistrala kolejowa czy autostrada A 2, bezkolizyjnie przebiegają przez teren osiedla. Znaczący wpływ na charakter osiedla mają nieruchomości niezabudowane, także te z przeznaczeniem rolniczym, oraz tereny rekreacyjne - ich spory udział w powierzchni osiedla generuje liczne problemy o charakterze porządkowym.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. przeprowadził wraz z pracownikiem GOAP kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi - ogółem skontrolowano 255 posesji. Wszelkie uwagi z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi spisywał pracownik ZM GOAP. Natomiast strażnik sprawdzał oznakowanie poszczególnych budynków numerem porządkowym, oznakowanie nazw ulic, czystość na terenie przylegającym bezpośrednio do nieruchomości oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu psów (szczelność ogrodzenia, oznakowanie bramy wejściowej tabliczką z ostrzeżeniem i inne);
  2. doprowadził do zamontowania lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Janowskiej z ul. Mielecką;
  3. podczas codziennej obecności funkcjonariusza na terenie osiedla, na bieżąco przekazywał uwagi porządkowe podmiotom władającym terenami zanieczyszczonymi. Najczęściej uchybienia porządkowe występowały na działkach należących do prywatnych podmiotów oraz do osób prywatnych dzierżawiących tereny od miasta. Natomiast zaśmiecone tereny miejskie sukcesywnie przekazywał do uporządkowania na zlecenie WGN UMP.