Referaty na planie Dodaj obiekt - Referaty

Zespół oskarżycieli publicznych

Opis

Strażnicy  referatu zajmują się prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w których straże gminne (miejskie) posiadają uprawnienia oskarżycieli publicznych a także biorą udział w postępowaniach sądowych wcharakterze oskarżycieli publicznych w sprawach wniesionych przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

****************************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Godziny otwarcia

7.30 - 15.30

Wróć do listy