powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle położone jest wzdłuż prawego brzegu Warty. Układ komunikacyjny opiera się na licznych, wąskich drogach osiedlowych połączonych z szerokimi arteriami o znaczeniu tranzytowym - Bolesława Krzywoustego, Hetmańska czy Zamenhofa to najważniejsze z nich. W skład Rataj wchodzi siedem osiedli mieszkalnych o gęstej zabudowie wielorodzinnej. Tereny rekreacyjne osiedla stanowią liczne place, zewnętrzna siłownie,   przyszkolne boiska sportowe oraz tereny wzdłuż Warty.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. spowodował usunięcie 25 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. dokonał kontroli sklepów pod kątem art. 45p2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust1pkt1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;  
  3. przeprowadził rozmowy z właścicielami  punktów handlowych na os. Piastowskim w sprawie nieporządku pozostawianego po zakończonej pracy. W wyniku przeprowadzonych rozmów kierownik supermarketu zwrócił się z wnioskiem do administratora obiektu o wydzierżawienie ok. 2 m2 przed wejściem do sklepu na składowanie skrzynek i palet. Należy podkreślić, że inicjatywa strażnika odniosła oczekiwany skutek;
  4. z innych interwencji o charakterze porządkowym należy wspomnieć o zanieczyszczonym prywatnym terenie przy ul. Inflanckiej, który wskutek działań podjętych przez strażnika udało się doprowadzić do uporządkowania;
  5. na terenie os. Oświecenia prowadzi doraźne kontrole terenów zielonych oraz boiska szkolnego ze względu na powtarzające się skargi mieszkańców pod adresem osób wyprowadzających psy. Najczęściej chodzi o puszczanie psów luzem bez nałożonego kagańca oraz o niesprzątanie ich odchodów;
  6. przeprowadził wizualną ocenę stanu technicznego wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk ogólnodostępnych.Uwagi zostały zgłoszone do odpowiedzialnych podmiotów.