System Monitoringu Wizyjnego

"System Monitoringu Wizyjnego Poznania w roku 2011" był tematem wiodącym konferencji prasowej, która odbyła się 2 lutego na terenie Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto.

System Monitoringu Wizyjnego Poznania - konferencja prasowa
System Monitoringu Wizyjnego Poznania - konferencja prasowa

We wspólnym przedsięwzięciu SMMP i KMP Policji w Poznaniu udział wzięli m.innymi:  Z-ca Prezydenta Poznania -Tomasz Kayser, Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania - Wojciech Ratman oraz  Z-ca  Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - podinsp. Roman Kuster.

Licznie przybyłym przedstawicielom mediów  przedstawiono zarówno wyniki obserwacji operatorów dozoru wizyjnego jak również oddziaływanie monitoringu na statystyki zdarzeń w przekroju Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta - podległym pod Komisariat Policji Stare Miasto.  Wszyscy zaproszeni goście mogli także zapoznać się z pracą operatorów bezpośrednio na stanowisku oglądu monitorów.

W 2011 roku obserwatorzy przekazali dyżurnym policji i straży miejskiej blisko 6 000 zdarzeń, które wymagały działań ze strony funkcjonariuszy. Dodatkowo, w 129 przypadkach zapisy z kamer wykorzystano jako dowód w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie.

Z uwagi na charakter zaobserwowanych zdarzeń, interwencje w 83 % realizowane były przez strażników oraz w 17 % przez policjantów. 82% z nich przypadło na godziny dzienne a pozostałe zdarzenia miały miejsce w nocy.

Wśród dzielnic, najwięcej bo aż 28,69%  zdarzeń (przestępstw, wykroczeń, awarii i zniszczeń urządzeń infrastruktury miejskiej) zaobserwowano na terenie ścisłego centrum Poznania. Jest to niewątpliwie generowane przez znaczny przepływ ludzi (sklepy, urzędy, lokale gastronomiczne, miejsca licznie odwiedzane przez turystów).

Jak wykazują policyjne statystyki w zakresie popełnianych czynów o charakterze przestępczym, szczególnie włamań i kradzieży, monitoring miejski w znaczny sposób przyczynia się do ich systematycznego spadku.

Na konferencji przedstawiono także wyniki pracy straży miejskiej w roku 2011, które omówił Kmdt Wojciech Ratman - w wersji skróconej do pobrania poniżej.

Załączniki