Monitoring miejski w ocenie NIK

W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego oraz jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Badaniami objęto 31 jednostek w sześciu województwach. 

Stanowiska obserwatorów monitoringu miejskiego w KP Stare Miasto
Stanowiska obserwatorów monitoringu miejskiego w KP Stare Miasto

Celem głównym kontroli była ocena funkcjonowania systemów  a w szczególności: działań na etapie tworzenia systemów monitoringu (projektowanie, budowa, rozbudowa), wykorzystania systemu (organizacja obsługi, współpraca z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo), finansowania systemu, nadzoru nad prowadzonym monitoringiem oraz skuteczności systemu. Oceniono również realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrolą objęto lata 2010-2013 (I-sze półrocze).

W protokole pokontrolnym organizacja sytemu wizyjnego na terenie Poznania została wielokrotnie wyróżniona jako przykład dobrej organizacji:

  • Poznań wyróżniono za skuteczność systemu monitoringu wizyjnego. Dzięki monitoringowi w naszym mieście wzrosła wykrywalność czynów zabronionych. Na uwagę zasługuje wysoka efektywność pracy obserwatorów straży miejskiej w Poznaniu. Na 18 objętych kontrolą miejskich systemów, najwięcej zdarzeń zostało zaobserwowanych w Warszawie, prawie 42 tys., i w Poznaniu blisko 20 tys. Jednak w Warszawie do obserwacji zatrudnionych było 205 pracowników, którzy mieli do dyspozycji 323 kamery, natomiast w Poznaniu tylko 35 obserwatorów, którzy mieli do dyspozycji porównywalną z Warszawą ilość 270 kamer (stan na dzień kontroli).
  • Poznań jest jednym z nielicznych miast, w którym zdefiniowano wskaźniki oceny stopnia realizacji celów. Do najważniejszych należą: ograniczenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży i niszczenia mienia, poprawę przestrzegania zasad ruchu drogowego, ochronę obiektów przed aktami wandalizmu, zabezpieczenie wydarzeń społecznych i kulturalnych;
  • Poznań jest jednym z 5 miast, w których określono dla przyszłych operatorów warunki pożądane na stanowisku operatora monitoringu miejskiego. Obok znajomości z zakresu obsługi technicznej urządzeń na stanowisku pracy, kandydaci musieli mieć dobry wzrok, wykazać się odpornością na stres, zdolnością koncentracji, podzielnością uwagi oraz komunikatywnością;
  • tylko w 3 miastach, w tym w Poznaniu prowadzone są szkolenia z zakresu rozpoznawania zdarzeń podlegających interwencji oraz właściwej interpretacji zachowań sygnalizujących zdarzenia. Dodatkowo tylko w 9 kontrolowanych jednostkach, w tym w Poznaniu, opracowano procedury postępowania określające zasady reagowania operatora na zdarzenia ujawnione w dozorowanym obszarze. Procedury te posiadają wszyscy operatorzy SMMP;