Jarosław Mazurczak

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle o zróżnicowanej zabudowie z przewagą kamienic kilkurodzinnych z tzw. plombami nowego budownictwa wielorodzinnego. Układ komunikacyjny osiedla opiera się o ruchliwe, zatłoczone drogi tranzytowe, takie jak ul. Bałtycka i ul. Gdyńska. Jednak zasadniczy wpływ na rozbudowę i modernizację tego węzła komunikacyjnego ma bezpośrednie sąsiedztwo niedawno uruchomionej spalarni odpadów komunalnych. Osiedle ma duży udział terenów rekreacyjnych, położonych wzdłuż rzek Warty i Główienki.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. prowadzi działania na ul. Smolnej w sprawie nieprawidłowego parkowania w strefie zamieszkania. Parkowanie w miejscach zabronionych, blokowanie kopert dla niepełnosprawnych to najczęściej powtarzające się problemy komunikacyjne na terenie tzw. plomb nowego budownictwa. Podobne problemy występują w rejonie ul. Tomickiego, Harcerskiej i Głównej;
  2. prowadzi systematyczne kontrole w Parku im. Kirschke ponieważ często dochodzi tam do dewastacji ławek oraz urządzeń na placu zabaw. Równie często mieszkańcy skażą się na zagrożenia ze strony luzem puszczanych psów;
  3. strażnik osiedlowy dokonał kompleksowej kontroli sklepów pod kątem art. 45 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust1pkt1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;
  4. doprowadził do usunięcia przez właścicieli 11 pojazdów nieużytkowanych - wraki przekazali do stacji demontażu pojazdów;
  5. doprowadził do uporządkowania terenu przy ul. Syreniej z dużej ilości podrzuconych odpadów komunalnych;
  6. przy ul Mariackiej, zmobilizował właściciela nieruchomości do usunięcia ptasich odchodów ze strychu kamienicy oraz do przycięcia gałęzi drzew , które utrudniały ruch pieszych na chodniku;
  7. wraz z pracownikiem ZM GOAP sprawdził czy właściciele nieruchomości mieszkalnych stosują się do zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zlustrowali 168 posesji.