Monika Wiznerowicz

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

To typowe osiedle o zabudowie wielorodzinnej blokowej. Układ komunikacyjny osiedla opiera się na osiedlowych drogach wewnętrznych połączonych z podstawowym układem komunikacyjnym Miasta - ul. Bolesława Krzywoustego, abpa Antoniego Baraniaka, Szwajcarska, Piaśnicka oraz Chartowo to najważniejsze z nich. Tereny rekreacyjne osiedla skupiają się w okolicach jeziora Maltańskiego, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie bloków pobudowane są liczne place zabaw. Wpływ na charakter osiedla ma jeden z największych szpitali Poznania, jaki znajduje się przy ul. Szwajcarskiej, kompleks handlowy Franowo, Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza oraz najnowocześniejsza w Europie zajezdnia tramwajowa.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

1.spowodował usunięcie 30 sztuk nieużytkowanych pojazdów;
2.wielokrotnie interweniował w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie os. Czecha. Ponieważ zastosowane oznakowanie dróg nie pozwalało na skuteczne interweniowanie wobec kierowców źle parkujących, przeprowadzono wizję lokalną z udziałem kierownika osiedla, administratora oraz przedstawicieli rady osiedla. Strażnik zaproponował inny sposób oznakowania ograniczający czas za i wyładunku samochodów dostawczych;
dokonał kontroli sklepów pod kątem art. 45p2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust1pkt1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;
4 spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecanie terenów publicznych również są przez mieszkańców osiedli często sygnalizowanymi problemami. Przykładami takich zgłoszeń, między innymi są: park przy os. Czecha (od strony Biedronki i bloku 114-128) oraz okolice fortu IIa;
5.w okresie letnim bardzo dużo czasu strażnik poświęca na kontrole legalności handlu, szczególnie w okolicy Wielkopolskiej Gildii Rolno - Ogrodniczej;
przeprowadzono kontrole placów zabaw, siłowni zewnętrznych  i boisk ogólnodostępnych. Dokonywano wizualnej oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych i wyposażenia w/w obiektów. Uwagi zostały zgłoszone do odpowiedzialnych podmiotów.