powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

To typowe osiedle o zabudowie wielorodzinnej, blokowej. Układ komunikacyjny osiedla opiera się na osiedlowych drogach wewnętrznych połączonych z podstawowym układem komunikacyjnym Miasta ul. Kurlandzką oraz Żegrze. Tereny rekreacyjne osiedla stanowią place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska sportowe na terenie szkół. Najczęściej zgłaszane do straży miejskiej problemy to nielegalne parkowanie pojazdów, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz uciążliwości powodowane przez zwierzęta domowe.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. spowodował usunięcie 12 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są używane od długiego czasu;
  2. dokonał kontroli sklepów pod kątem art. 45p2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust1pkt1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;
  3. doprowadził do zdjęcia zbędnych znaków drogowych na terenie osiedli objętych strefą zamieszkania
  4. przeprowadził wizualną ocenę stanu technicznego wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk ogólnodostępnych. Uwagi zostały zgłoszone do odpowiedzialnych podmiotów.