Maciej Józefowicz

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej z bardzo dużym udziałem terenów rekreacyjnych - lasy, stawy połączone strumieniami oraz Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią o charakterze tej części Poznania. Podstawę układ komunikacyjnego osiedla stanowią trzy ulice: Bałtycka z Warszawską, Majakowskiego i łącząca je Browna.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. dzikie wysypiska odpadów komunalnych i drobne odpady porozrzucane na dużym terenie - takimi sprawami strażnik osiedlowy zajmuje się najczęściej. Ustala zarządców zanieczyszczonych terenów oraz termin uporządkowania odpadów. W tych sprawach funkcjonariusz utrzymuje stałe, robocze kontakty z właściwymi pracownikami Zakładu Lasów Poznańskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. Niekiedy w porzuconych odpadach znajduje dokumenty, które doprowadzają go do właściciela odpadów. Osoba taka nie tylko ponosi konsekwencje karne, ale na własny koszt porządkuje śmietnisko.
  2. prowadził kontrole na os. Przemysława z uwagą na naruszanie przepisów przez osoby wyprowadzające psy (bez nakazanych środków ostrożności, nie sprzątanie odchodów). Wobec ujawnionych sprawców wykroczeń stosowane były środki prawem przewidziane
  3. dokonał kontroli w rejonach gdzie znajdują się punkty sprzedaży alkoholu i tytoniu zwracając uwagę na zakazy i nakazy wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych;
  4. doprowadził do wykoszenia wysokiej trawy w rejonie ul. Mścibora, Zbyłowita, Unisława, Sabiny, Zdzisławy, Wiesławy i Jaromira. Wybujała roślinność ograniczała widoczność pieszych co niekorzystnie wpływało na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.